លាក់ខ្ញុំ

ទាក់ទងពួកយើង

ខ្សែទូរសព្ទជំនួយជម្រើសនៃការមានផ្ទៃពោះត្រូវបានដំណើរការដោយគ្លីនិក Family Planning NSW ដោយមានជំនួយមូលនិធិពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW។

សូមជួយយើងដើម្បីបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវខ្សែទូរសព្ទជំនួយជម្រើសនៃការមានផ្ទៃពោះ តាមរយៈការផ្ដល់មតិកែលម្អលើសេវាកម្មរបស់យើង។ សូមផ្ញើមតិកែលម្អរបស់អ្នកតាមអ៊ីមែល feedback@pregnancychoices.org.auរាលមតិកែលម្អដែលផ្ដល់គឺមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្ងាត់។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទាក់ទងគ្លីនិក Family Planning NSW អំពីបញ្ហាផ្សេងទៀត សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ info@pregnancychoices.org.au