លាក់ខ្ញុំ

ការរំលូតកូន

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុក អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាការរំលូតកូនគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

នៅពេលរំលូតកូន វាជាការសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំថា អ្នកមិនឯកាទេ។ គេប៉ាន់ប្រមាណថា ស្ត្រីអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោមបួននាក់នឹងមានការរំលូតកូនក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេ។

 

ការរំលូតកូនមានពីរប្រភេទដែលគេប្រើដើម្បីបញ្ចប់ផ្ទៃពោះ៖

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមហៅទៅខ្សែទូរសព្ទជំនួយជម្រើសនៃការមានផ្ទៃពោះ តាមរយៈលេខ 1800 008 463

តាមច្បាប់ កំណែទម្រង់ច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូនឆ្នាំ 2019 មិនមានផ្ដល់ការណែនាំឱ្យបញ្ចប់ផ្ទៃពោះសម្រាប់គោលបំណងជ្រើសរើសភេទទេ។