លាក់ខ្ញុំ

សេវាសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ

ការទទួលបានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សទាំងអស់។

សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជផ្ដល់នូវព័ត៌មានអំពីការពន្យារកំណើត (ការដាក់ និងដកកងដាក់ក្នុងស្បូន និង កងដាក់ក្រោមស្បែក) ដំបូន្មានទាក់ទងនឹងជម្រើសនៃការមានផ្ទៃពោះ រួមមានការឆាប់ពន្លូតកូន, ការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើតេស្ត STI, ការគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញានៃការអស់រដូវ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ សូម៖