លាក់ខ្ញុំ

ការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហាញ

ខ្សែទូរសព្ទជំនួយជម្រើសនៃការមានផ្ទៃពោះ ផ្ដល់នូវព័ត៌មានដែលបានធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈទូទៅជាសម្ងាត់។ ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនត្រូវបានស្នើសុំសម្រាប់គោលបំណងគ្រប់គ្រងគុណភាព។ ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយខ្សែទូរសព្ទជំនួយជម្រើសនៃការមានផ្ទៃពោះ មិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការណែនាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការព្យាបាល ឬជាមតិយោបល់អ្នកជំនាញទីពីរទេ។ បុគ្គលដែលលើកបញ្ហាដែលទាមទារការណែនាំពីគ្លីនិកជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអ្នកផ្តល់សេវាគ្លីនិក។