என்னை மறைக்கவும்

இனப்பெருக்க மற்றும் பாலியல் சுகாதார சேவைகள்

அனைத்து மக்களின் ஆரோக்கியத்தையும் நல்வாழ்வையும் மேம்படுத்த, உயர்தரமான மற்றும் செலவு குறைந்த இனப்பெருக்க மற்றும் பாலியல் சுகாதார சேவைகள் கிடைப்பது அத்தியாவசியமானதாகும்.

Reproductive and sexual health services provide contraception information, contraceptive procedures (IUD and Implanon insertion and removal), advice on pregnancy options including early abortion, STI testing and management, the management of menopause symptoms, and more. Click here to find a service near you.

பிற இனப்பெருக்க மற்றும் பாலியல் சுகாதார விடயங்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு: