Hide me

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ

ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ.

ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ.

ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ:

  • ܗܲܡܙܸܡܝ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܟ݂ܝ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ
  • ܡܲܚܒܸܪܝ ܩܵܐ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ (women's health centre)
  • ܣܲܚܒܸܪܝ ܠܫܵܘܦܵܐ www.fpnsw.org.au