Hide me

ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ

ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܬܲܚܠܘܼܦܵܝܬܵܐ ܠܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܨܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ ܘܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܩܵܐ ܚܬܵܡܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ. ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܟ݂ܝ ܘܡܵܨܝܲܬܝ ܡܲܦܠܸܚܲܬܝ ܠܵܗ ܐܸܢ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܩܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ ܬܸܫܥܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ.

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܨܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ؟

ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܬܪܹܝܢ ܘܲܥܕܹ̈ܐ. ܓܵܘ ܘܲܥܕܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ، ܐܵܣܝܵܐ ܒܸܕ ܡܫܲܒܸܚܠܵܟ݂ܝ ܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܘܒܸܕ ܐܵܡܸܪܠܵܟ݂ܝ ܡܘܿܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܲܬܝ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܫܵܩܠܲܬܝ ܠܗܘܿܢ ܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ. ܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܡܫܘܼܒܚܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܡܵܝܦ̮ܵܦܪܸܣܬܘܿܢ (mifepristone) ܘܡܸܣܘܿܦܪܘܿܣܬܘܿܠ (misoprostol).

  • ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1: ܡܵܝܦ̮ܵܦܪܸܣܬܘܿܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܚܲܒܵܐ ܕܫܵܩܠܲܬܝ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܚܲܕ ܓܠܵܣ ܕܡܝܼܵܐ. ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܕܲܡܕܲܡܬܵܐ ܝܲܢ ܠܲܟܹ̈ܐ ܕܕܸܡܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܚܲܒܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ. ܡܲܥܒܕܵܢܘܵܬܹ̈ܐ (ܟܵܐܪܹ̈ܐ) ܕܡܵܝܦ̮ܵܦܪܸܣܬܘܿܢ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܡܲܟܝܼܟ݂ܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܠܹܐ ܡܲܓܪܸܫܝܼ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ. ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܠܹܐ ܟܵܠܝܼ ܡܸܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܵܝܗ̈ܝ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܕܲܪܡܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ.
  • ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2: ܡܸܣܘܿܦܪܘܿܣܬܘܿܠ ܝܼܠܹܗ ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܒܹ̈ܐ ܡܘܼܦܫܸܪܹܐ ܓܵܘ ܦܘܼܡܵܐ، ܘܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܹܝܠ 36 ܘ 48 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ (ܡܵܝܦ̮ܵܦܪܸܣܬܘܿܢ). ܡܸܣܘܿܦܪܘܿܣܬܘܿܠ ܟܹܐ ܡܲܒܪܹܐ ܟܡܝܼܫܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܥܲܨܠܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܪܒܥܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܕ ܕܩܕܵܠܵܐ ܕܡܲܪܒܥܵܐ ܦܵܬܸܚ ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܘܕܡܲܪܒܥܵܐ ܦܵܐܸܫ ܡܣܘܼܦܩܵܐ ܒܦܲܠܲܛܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܠܒ݂ܲܕܲܪ. ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܫܲܪܝܲܬܝ ܕܲܡܕܘܼܡܹܐ ܘܒܸܗܘܵܝܲܟ݂ܝ ܩܸܡܛܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 1 ܗܲܠ 4 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܗܲܒܹ̈ܐ. ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܟ݂، ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܕܡܲܪܝܸܙܲܬܝ ܕܫܵܩܠܲܬܝ ܠܗܘܿܢ ܗܲܒܹ̈ܐ ܕܡܸܣܘܿܦܪܘܿܣܬܘܿܠ ܒܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܡܵܨܝܲܬܝ ܕܦܵܝܫܲܬܝ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܩܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ.

ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܟ݂ܝ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܒܸܕ ܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡܵܟ݂ܝ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝܼ ܣܵܒܪܲܬܝ ܕܗܵܘܹܐ ܘܒܸܕ ܝܵܗܸܒ݂ ܠܵܟ݂ܝ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܕܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܚܲܒܹ̈ܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܵܒ݂ܕܲܬܝ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܕܸܡܵܐ 7 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܵܩܠܲܬܝ ܠܹܗ ܕܲܪܡܵܢܵܟ݂ܝ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܘܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܵܟ݂ܝ ܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܹܝܠ 14 ܘ 21 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܨܲܚܨܘܼܝܹܐ ܩܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܟܡܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇.

ܡܘܿܕܝܼ ܝܢܵܐ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ؟

ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼܠܗܘܿܢ ܕܲܡܕܲܡܬܵܐ ܘܩܸܡܛܵܢܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܡܸܢ ܡܲܟܝܼܟ݂ܹ̈ܐ ܠܩܲܫܝܹ̈ܐ. ܩܸܡܛܵܢܘܼܬܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܡܲܓܪܸܫܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܲܡܕܲܡܬܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܫܵܠܝܵܐ ܩܵܐ ܗܲܠ ܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ. ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܫܸܚܬܵܐ ܕܫܵܩܠܲܬܝ ܚܲܒܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܡܸܢ ܟܹܐܒ݂ܵܐ. ܐܵܦ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܟ݂ܝ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ ܥܲܡܵܟ݂ܝ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ.

ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܝܼ:

  • ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ
  • ܪܲܬܪܲܬܬܵܐ
  • ܓܘܵܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ
  • ܡܲܕܥܲܪܬܵܐ

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܝܲܢܝ ܕܡܲܪܝܸܙܲܢܝ ܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ؟

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܟ݂ܝ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ، ܝܲܢ ܠܸܝܕܵܥܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܡܵܨܝܲܬܝ ܕܡܲܪܝܸܙܲܬܝ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܟ݂ܝ ܚܕܵܐ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ، ܩܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 008 463.