Hide me

ܩܵܐ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019؟

ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܢܝܘܿ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ، ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܬܚܘܼܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019 ܐܲܝܢܝܼ ܕܫܘܼܚܠܸܦܠܸܗ ܩܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܫܥܹܐ (Crimes Act) ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 1900 ܒܡܒܲܛܲܠܬܵܐ ܕܚܒ݂ܝܼܫܵܬܹ̈ܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܘܒܫܝܵܦܬܐ ܕܓܘܼܢܚܹ̈ܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܒܡܲܪܚܲܫܬܵܐ.

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019 ܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܐܲܟܘܼܕܹܐ ܝܠܹܗ) ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܬܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܨܒܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܚܕܵܐ ܨܒܘܼܬܵܐ ܪܲܫܝܼܥܵܝܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ:

  • ܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ ܚܕܵܐ ܨܒܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ
  • ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܙܸܕܩܵܐ ܕܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ
  • ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܨܸܦܝܘܼܬܵܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܝܢܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ.

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܵܘ NSW؟

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019 ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܦܣܵܣܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܩܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ 22 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ.

ܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܩܵܐ ܥܸܠܸܠ ܡܸܢ 22 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܫܲܪܛܵܐ ܕܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ:

  • ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ، ܟܲܕ ܗܘܼܓܝܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ (ܐܲܗܘܵܠܹ̈ܐ)، ܕܐܝܼܬ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܡܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܘ
  • ܫܩܝܼܠܲܝܗܝ ܠܹܗ ܪܸܥܝܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܘܕܐܵܦ ܗܵܘ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ، ܟܲܕ ܗܘܼܓܝܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ، ܕܐܝܼܬ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܡܲܠܝܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ.

ܒܪܸܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܫܵܩܸܠ ܠܗܘܿܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܕܚܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܝܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܲܢ ܕܨܝܼܥܬܵܐ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܝܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܐܲܝܟ݂ ܕܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܛܵܠܒܵܐ.

ܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܩܵܐ ܥܸܠܸܠ ܡܸܢ 22 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ، ܓܵܘ ܒܵܬܲܝ̈ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ.

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܐܵܦ ܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܕܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܣܝܵܐ، ܝܵܨܘܿܦܬܵܐ (ܢܹܪܣ)، ܡܲܘܠܕܵܢܝܼܬܵܐ، ܨܲܝܕܵܠܵܝܵܐ ܝܲܢ ܐܵܣܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܘܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܕܬܘܼܪܸܥܬܵܐ ܕܣܬܪܵܝܬ، ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ، ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܚܲܕ ܨܲܝܕܵܠܵܝܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܝܵܗܒ݂ܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܫܘܼܒܚܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ.

ܡܘܿܕܝܼ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܐܸܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ (conscientious objection) ܠܚܬܵܡܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ (ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ)؟

ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܪܹ̈ܥܝܵܢܹܗ ܒܘܼܬ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܝܲܢ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܝܲܢ ܕܗܲܝܸܪ ܝܲܢ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܡܸܠܟܵܐ ܒܘܼܬ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܘܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܒܘܼܬ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܕܸܥ ܩܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܛܵܠܒܵܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܒܘܼܬ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ.

ܒܪܸܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܐܸܢ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܝܲܢ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܹܗ ܒܘܼܬ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܵܪܲܓ، ܕܠܵܐ ܥܲܪܩܲܠܬܵܐ:

  1. ܝܵܗܸܒ݂ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܝܲܢ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܕܗܲܡܘܼܢܹܐ ܝܠܹܗ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܒܘܼܬ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ؛ ܝܲܢ
  2. ܫܲܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܣܸܡܬܵܐ ܒܵܠܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܝܲܢ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܕܡܵܨܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܚܸܠܡܲܬ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܘܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܒܘܼܬ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ.

ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܬܲܡܸܡ ܠܹܗ ܫܲܪܛܵܐ ܕܝܗܵܒ݂ܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܒܝܗܵܒ݂ܬܘܿܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܢܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܕܬܵܐ ܒܝܲܕ ܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕ NSW، ܐܲܝܟ݂ ܚܸܠܡܲܬ ܕܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ (Pregnancy Choices Helpline).

ܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܵܨܝܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܐܵܣܝܵܝܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܘܕܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܨܠܝܼܬܵܐ ܘܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܸܢ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ. ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܗܲܕܝܼ ܩܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 008 463 ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܬܵܡܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ (ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ).

ܚܬܵܡܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܦܪܵܫܬܵܐ ܕܓܸܢܣܵܐ

ܬܚܘܼܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019، ܚܬܵܡܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܦܪܵܫܬܵܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܙܘܼܘܸܕܬܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܙܲܘܲܕܬܵܐ ܕܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܚܬܵܡܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܡܲܒܪܸܝܵܐ ܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܩܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܝܲܢ ܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܕܢܸܩܒ݂ܵܐ. ܒܟܠܲܝܗܝ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ، ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܕܢܸܩܒ݂ܵܐ.

ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܬܘܼܠܡܵܕܵܐ

ܐܸܢ ܒܵܥܝܲܬܝ ܕܝܵܠܦܲܬܝ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܡܙܲܘܲܕܬܵܐ ܕܚܬܵܡܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ NSW، ܨܲܚܨܝܼܠܗܘܿܢ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܛܲܟܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕ NSW.