Hide me

ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܕܐܲܢ݇ܬܝ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ

ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܬܝ ܕܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܵܒ݂ܕܲܬܝ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ.

ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܢܸܡܘܼܢܵܐ ܕܓ̰ܘܼܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܕܸܡܵܐ. ܡܵܨܝܲܬܝ ܕܙܵܒ݂ܢܲܬܝ ܚܕܵܐ ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܨܲܝܕܵܠܝܼܵܐ ܝܲܢ ܡܸܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܫܘܼܩܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܘܬܲܒܥܲܬܝ ܠܗܘܿܢ ܢܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܡܲܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܥܲܠ ܟܲܪܡܘܼܟ݂ܬܵܐ.

ܡܵܨܝܲܬܝ ܕܥܵܒ݂ܕܲܬܝ ܚܕܲܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܕܸܡܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܡܛܲܟܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕ NSW ܝܲܢ ܕܐܵܣܝܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܟ݂ܝ ܝܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܟ݂ܝ.

ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܓ̰ܲܠܕܹܐ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܝܘܲܬܝ ܕܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ، ܗܲܪ ܗܵܕܵܟ݂ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܠܵܟ݂ܝ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܬܲܚܡܸܢܲܬܝ ܒܘܼܬ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܟ݂ܝ.

ܚܲܫܒܘܼܢܹܐ ܩܵܐ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܕܥܲܬܝ ܩܵܐ ܟܡܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ. ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܡܸܬܚܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܟ݂ܝ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܡܲܚܫܘܼܒ݂ܹܐ ܟܡܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܐܲܢ݇ܬܝ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܐܸܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܗܵܐ ܡܸܢ ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܸܬܚܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܟ݂ܝ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ، ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܒܥܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ. ܗܵܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܠܸܕܵܥܝܵܐ ܩܵܐ ܟܡܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܩܵܠܬܵܐ ܕܨܘܼܪ̈ܝܵܬܹܐ ܒܙܲܗܪ̈ܝܼܪܹܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܩܵܠܵܝܹ̈ܐ (ܐܲܠܬܪܵܐܣܵܘܢܕ).

ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܐܲܠܬܪܵܐܣܵܘܢܕ ܡܵܨܝܵܐ ܕܡܲܕܥܸܝܵܐ ܠܵܟ݂ܝ ܩܵܐ ܟܡܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ، ܘܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܟ݂ܝ ܕܦܲܪܡܸܝܲܬܝ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܟ݂ܝ.

ܩܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 463 008 1800 ܠܸܝܕܵܥܝܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܡܵܨܝܲܬܝ ܕܥܵܒ݂ܕܲܬܝ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܐܲܠܬܪܵܐܣܵܘܢܕ.