Hide me

ܓܲܒܘܼܝܹܐ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ

ܓܲܒܘܼܝܹܐ ܠܓܲܪܘܘܼܣܹܐ ܚܲܕ ܫܲܒ݂ܪܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܓܲܒܝܲܬܝ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܝܲܢ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܬܵܐ. ܐܸܢ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܩܘܼܘܸܡܠܵܗ̇ ܟܲܕ ܐܲܢ݇ܬܝ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ (ܥܹܠܵܩܵܐ) ܝܘܲܬܝ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܓܲܒܝܲܬܝ ܕܕܵܪܫܲܬܝ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܫܲܪܝܼܟܵܟ݂ܝ.

ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܫܲܪܝܼܟܵܐ

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܡܙܸܡܲܬܝ ܥܲܡ ܫܲܪܝܼܟܵܟ݂ܝ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܬܸܪܘܲܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܪܓ݂ܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܓܲܪܘܲܣܬܵܐ ܕܚܲܕ ܫܲܒ݂ܪܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬ݇ܝܵܐ ܠܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܕܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܪܸܓ݂ܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܕ ܩܵܕܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܝܼܡܵܢ ܕܐܲܢܹܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܙܵܘܓܵܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕܬܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܲܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܪܵܓ݂ܫܲܬܝ ܛܘܼܚܛܸܚܬܵܐ.

ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܬܵܐ

ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܓܲܒܝܼ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܬܵܐ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܠܵܗ̇ ܓܵܢܲܝܗܝ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܬܵܐ ܒܣܵܒܵܒ ܕܦܲܪܦܲܣܬܵܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ (ܥܹܠܵܩܵܐ) ܝܲܢ ܒܣܵܒܵܒ ܕܦܘܼܪ̈ܫܘܼܢܝܹܐ ܓܵܘ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܐ݇ܙܵܠܵܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܥܲܡ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܡܛܘܼܟܸܣܬܵܐ. ܨܦܵܝܝܼ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܛܵܠܒܲܬܝ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܟ݂ܝ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܵܟ݂̈ܝ ܘܐܸܢ ܬܲܚܡܸܢܲܬܝ ܒܘܼܬ ܫܲܒܟܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܸܕ ܡܵܨܝܲܬܝ ܕܡܲܦܠܸܚܲܬܝ ܠܗܘܿܢ.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܘܼܬܵܐ

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܵܨܝܲܬܝ ܕܡܲܦܠܸܚܲܬܝ ܠܵܗ̇ ܠܗܲܝܘܼܪܲܟ݂ܝ ܒܓܲܪܘܲܣܬܵܐ ܕܚܲܕ ܫܲܒ݂ܪܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܘܦܪܲܩܛܝܼܩܵܝܬܵܐ. ܐܸܢ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܘܲܬܝ ܕܩܵܢܝܲܬܝ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܝ ܠ: Having Children | NSW Government

ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ، ܩܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ
463 005 1800 ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܝܵܨܘܿܦܬܵܐ (ܢܹܪܣ) ܕܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ. ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܥܲܡ ܝܵܨܘܿܦܬܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܕܠܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܐ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܲܬܝ ܕܡܲܚܒܸܪܲܬܝ ܩܵܐ ܐܵܣܝܵܟ݂ܝ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܕܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐܸܡܗܵܝܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܟ݂ܝ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܡܲܘܠܕܵܢܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ.