Hide me

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ

ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬܝ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܲܬܝ ܠܵܗ̇ ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܡܛܘܼܟܸܣܬܵܐ (ܠܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܬܵܐ)، ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.