Hide me
Pregnancy test

ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܛܘܼܟܸܣܬܵܐ (ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܬܵܐ).

ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬܝ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܟܹܐ ܝܵܕܥܲܬܝ ܠܵܗ̇ ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܡܛܘܼܟܸܣܬܵܐ، ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܘܠܵܐ ܓܵܢܝܵܢܬܵܐ ܠܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܘܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܬܵܐ ܒܘܼܬ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ.

ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܢ ܚܲܒ̈ܝܼܪܲܢ ܝܲܕܘܼܥܬܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܩܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 463 005 1800 ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬ 8 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘܣܵܥܲܬ 8 ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ.

ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܟ݂ܝ، ܩܪܝܼ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ (Translating and Interpreting Service (TIS)) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131. ܛܠܘܿܒܝ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܐܵܣܪܝܼܠܵܟ݂ܝ ܒܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ.

ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ:

ܩܪܝܼ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 727 555 1300 ܩܵܐ Voice Relay

ܩܪܝܼ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 677 133 ܩܵܐ Teletypewriter (TTY)

ܫܲܕܸܪܝ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܟܸܪ̈ܝܹܐ ܩܵܐ 767 677 0423