Hide me

ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ

ܐܸܢ ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܘܲܬܝ ܚܕܵܐ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܡܛܘܼܟܸܣܬܵܐ (ܠܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܬܵܐ)، ܒܲܠܟܵܐ ܕܪܵܓ݂ܫܲܬܝ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗܵܘ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܠܚܝܼܡܵܐ ܩܵܐܠܵܟ݂ܝ.

ܐܝܼܡܵܢ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܲܬܝ ܚܕܵܐ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܵܟ݂ܪܲܬܝ ܕܐܲܢ݇ܬܝ ܠܵܐ ܝܘܲܬܝ ܒܢܲܦ̮ܫܵܟ݂ܝ. ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܡܸܢ ܐܲܪܒܲܥ ܢܸܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܚܲܝܲܝܗ̈ܝ.

 

ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܠܸܚܬܵܡܘܿܗ̇ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ:

  • ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܨܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ – ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܲܕ ܡܲܬܒ݂ܸܢܵܢܵܐ ܩܲܠܘܼܠܵܐ، ܠܸܚܬܵܡܘܿܗ̇ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ
  • ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ - ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܕܟܹܐ ܡܲܒܪܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܘܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬܝ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܩܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ ܬܸܫܥܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ.

ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܩܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 463 008 1800.

ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019 (Abortion Law Reform Act 2019)، ܡܲܦܫܲܛܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܬܵܡܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܦܪܵܫܬܵܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܠܹܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܝܗܝܼܒ݂ܹܐ.