Hide me

ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ

ܐܸܢ ܐܲܢ݇ܬܝ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܘܒܛܝܼܢܘܼܬܵܟ݂ܝ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܛܘܼܟܸܣܬܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܥܒ݂ܸܪܲܬܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܲܝܗܝ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܟ݂ܝ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܗܵܝ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܟ݂ܝ (ܐܲܗܘܵܠܵܟ݂ܝ) ܒܩܵܐܸܡ.

ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܟ݂ܝ ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܝܼ:

ܐܝܼܡܵܢ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܲܬܝ ܩܛܵܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܐܲܝܢܝܼ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܟ݂ܝ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܬܲܚܡܸܢܲܬܝ ܒܘܼܬ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܟ݂̈ܝ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܘܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܟ݂ܝ ܘܒܘܼܬ ܟܡܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ.

ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܲܬܝ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܵܕܥܲܬܝ ܠܹܗ ܘܕܐܝܼܬܠܵܟ݂ܝ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܡܙܸܡܲܬܝ ܥܲܡ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡܵܟ݂ܝ، ܡܵܨܝܲܬܝ ܕܩܵܪܝܲܬܝ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ
463 008 1800 ܠܗܲܡܙܘܼܡܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܢ ܚܲܒ̈ܝܼܪܲܢ ܝܲܕܘܼܥܬܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.