Hide me

ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܘܩܵܢܘܿܢܵܐ

ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܓܵܘ ܟܠܲܝܗܝ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ.

ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ NSW، ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܡܸܢ ܓܵܘ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܫܥܹܐ (Crimes Act) ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 1900 ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܹܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019 ܒܡܙܲܕܩܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019. ܐܵܣܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ NSW ܡܵܨܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܚܕܵܐ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܦܣܵܣܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܕܕܝܼܵܟ݂ܝ ܐܝܼܡܵܢ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ 22 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ.

ܐܝܼܡܵܢ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ 22 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ، ܡܲܪ̈ܚܲܫܝܵܬܹܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܫܩܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܲܢ݇ܬܝ ܘܐܵܣܝܵܟ݂ܝ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܸܕܩܵܐ (ܗܲܩܘܼܬܵܐ) ܕܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗܵܘ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܩܵܐܠܵܟ݂ܝ. ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܦܣܵܣܵܐ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܢ݇ܬܝ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝܘܲܬܝ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܘܼܪܡܝܼܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܘܡܘܿܕܝܼ ܝܢܵܐ ܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣܹ̈ܐ ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܹ̈ܐ.

ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019، ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܙܘܼܘܸܕܬܵܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܦܪܵܫܬܵܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܘܡܲܦܫܲܛܝܵܬܹ̈ܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܵܒܵܒ.

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2019 ܐܵܦ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܕܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ (ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ) ܕܡܲܚܦܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܕܡܲܟܡܸܠܠܵܗ̇ ܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܝܲܢ ܕܗܲܝܹܪ ܒܡܲܟܡܲܠܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕ:

  • ܝܵܗܸܒ݂ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܛܵܠܒܵܢܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܝܲܢ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܕܠܲܝܬܠܹܗ ܚܕܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ (conscientious objection)، ܝܲܢ
  • ܡܫܲܢܹܐ ܠܵܗ̇ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܛܵܠܒܵܢܬܵܐ ܕܡܲܪܚܲܫܬܵܐ ܠܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܝܲܢ ܠܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܡܵܨܝܼ ܕܡܙܲܘܸܕܝܼܠܵܗ̇ ܚܬܵܡܬܵܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܘܕܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ ܬܲܪܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ.

ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܸܡܬܵܐ ܐܸܢ ܐܵܣܝܵܐ ܡܲܕܸܥܠܵܗ̇ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܐ ܠܚܘܼܛܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 463 008 1800 ܝܲܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ (Pregnancy Choices).

ܐܸܢ ܒܸܪܓ݂ܵܫܵܐ ܝܘܲܬܝ ܕܐܵܣܝܵܟ݂ܝ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܡܵܨܝܲܬܝ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܲܬܝ ܚܕܵܐ ܩܘܵܠܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (Health Care Complaints Commission) ܕ NSW، ܝܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܝܼܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ (Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA))