என்னை மறைக்கவும்

பயன்பாடு மற்றும் வெளிப்படுத்துதல்

‘பிரகனன்சி சாய்சஸ்’ உதவி இணைப்பானது, இரகசியமான முறையில் பொதுவான தகவல்களை வழங்குகிறது. தர மேலாண்மை நோக்கங்களுக்காக சில தனிப்பட்ட விவரங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. ‘பிரகனன்சி சாய்சஸ்’ உதவி இணைப்பு வழங்கும் தகவல்களை, குறிப்பிட்ட மருத்துவ ஆலோசனையாகவோ, நோய் கண்டறிதலாகவோ, சிகிச்சையாகவோ அல்லது இரண்டாவது கருத்தாகவோ கருதக்கூடாது. தனிப்பட்ட மருத்துவ ஆலோசனை தேவைப்படும் விடயங்களைக் கேட்கும் நபர்கள், மருத்துவ சேவை வழங்குநர்களிடம் செல்லுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுவார்கள்.