مرا پنهان کن

استفاده و افشا

خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری اطلاعات عمومی را به صورت محرمانه ارائه می‌دهد. برخی از جزئیات شخصی به منظور مدیریت کیفیت درخواست شده است. اطلاعات ارائه شده توسط خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری نباید به عنوان توصیه پزشکی خاص، تشخیص، درمان یا نظر دوم تلقی شود. افرادی که مواردی را مطرح می‌کنند که نیاز به مشاوره بالینی شخصی‌سازی شده دارد، به ارائه‌دهندگان خدمات بالینی ارجاع داده می‌شوند.