مرا پنهان کن

استفاده و افشا

خط رهنمای انتخاب حاملگی، معلومات عمومی را به صورت محرم ارائه می‌دهد. بعضی از جزئیات شخصی برای اهداف مدیریت کیفیت درخواست شده است. معلومات ارائه شده توسط خط رهنمای انتخاب حاملگی نباید توصیه صحی، تشخیص، تداوی یا نظر دوم در نظر گرفته شوند. اشخاصی که مواردی را مطرح می‌کنند که ضرورت به مشوره بالینی شخصی‌سازی شده دارند، به ارائه‌دهندگان خدمات بالینی ارجاع داده می‌شوند.