مرا پنهان کن

سقط و قوانین مربوطه

در استرالیا، سقط جنین در تمام ایالت‌ها و قلمروها تحت شرایطی خاص و زمانی که توسط پزشک مجاز انجام شود، قانونی است.

در NSW، در اکتبر 2019 با تصویب اصلاحیه قانون سقط جنین 2019، سقط جنین از قانون جنایات 1900 حذف شد. پزشکان در NSW می‌توانند با رضایت آگاهانه شما تا هفته 22 بارداری سقط جنین را انجام دهند.

پس از هفته 22 بارداری، سقط جنین باید در بیمارستان یا مرکز بهداشتی تایید شده توسط پزشک متخصص که با پزشک دیگری مشورت کرده است، انجام شود.

فقط شما و پزشکتان حق دارید تصمیم بگیرید که آیا سقط جنین بهترین گزینه برای شما است یا خیر. رضایت آگاهانه به معنای موافقت پس از درک این روش و خطرات و عوارض احتمالی آن است.

بر اساس اصلاحیه قانون سقط جنین 2019، سقط جنین نمی‌تواند صرفاً با هدف گزینش جنسی انجام شود و به این دلیل نمی‌توان به خدمات سقط جنین ارجاع داد.

همچنین اصلاحیه قانون سقط جنین 2019 مستلزم این است که یک پزشک (مانند پزشک عمومی) که از انجام یا کمک به سقط جنین امتناع می‌ورزد، باید:

  • اطلاعات مربوط به نحوه پیدا کردن یا تماس با پزشکی که وجدانا مخالفتی با این کار ندارد را به فرد ارائه دهد، یا
  • • مراقبت از فرد را به یک پزشک مجاز دیگر یا به خدمات بهداشتی دیگری که می‌تواند خاتمه بارداری را انجام دهد و وجدانا مخالفتی با این کار ندارد، منتقل کند.

شرط ارائه اطلاعات توسط پزشک ثبت‌شده با ارجاع یک زن به خط تلفنی راهنمای گزینه‌‌های بارداری به شماره
463 008 1800 یا وبسایت گزینه‌های بارداری برآورده می‌شود.

اگر احساس می‌کنید که پزشک شما این کار را انجام نداده است، می‌توانید از طریق کمیسیون شکایات مربوط به مراقبت‌های بهداشتی NSW یا سازمان تنظیم مقررات پزشکان سلامت استرالیا (AHPRA).شکایت کنید.