مرا پنهان کن
Pregnancy test

بارداری اغلب می‌تواند به صورت ناخواسته رخ دهد.

اگر شما یا شخصی که می‌شناسید بارداری ناخواسته را تجربه می کنید، خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری می‌تواند با اطلاعات رایگان، بی طرفانه و محرمانه در مورد گزینه های بارداری پشتیبانی ارائه کند.

برای صحبت با یکی از متخصصان سلامت ما، روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:00 صبح تا 8:00 شب با خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری به شماره
463 008 1800
تماس بگیرید.

برای صحبت با شخصی به زبان خود، با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی (TIS) به شماره 450 131 تماس بگیرید. از آنها بخواهید که شما را به خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری وصل کنند.

برای دسترسی به خط تلفنی راهنمای گزینه‌های بارداری از طریق سرویس ملی رله:

برای رله صوتی با شماره 727 555 1300 تماس بگیرید

برای تله‌تایپ (TTY) با شماره 677 133 تماس بگیرید

برای رله پیامکی با شماره 767 677 0423 تماس بگیرید