مرا پنهان کن

سقط جنین و قانون

در آسترالیا، سقط جنین در همه ایالت‌ها و مناطق تحت شرایط خاص و زمانی که توسط داکتر راجستر شده انجام شود، قانونی است.

در NSW، در اکتوبر 2019 با تصویب قانون اصلاح قانون سقط جنین 2019، سقط جنین از قانون جرایم 1900 حذف شد. داکترها در نیو ساوت ولز می‌توانند با رضایت آگاهانه شما تا هفته 22 حاملگی، سقط جنین را انجام دهند.

بعد از هفته 22 حاملگی، سقط جنین باید در شفاخانه یا مرکز صحی تایید شده توسط داکتر مسلکی که با داکتر دیگری مشورت کرده است، انجام شود.

صرف شما و داکترتان حق دارید تصمیم بگیرید که آیا سقط جنین بهترین انتخاب برای شماست هست یا خیر. رضایت آگاهانه به معنای موافقت بعد از درک این روش و خطرات و عوارض احتمالی آن است.

بر بنیاد قانون اصلاحی قانون سقط جنین 2019، سقط جنین نمی‌تواند صرفاً با هدف انتخاب جنسیت ارائه شود و به این دلیل نمی‌توان به خدمات سقط جنین ارجاع داده شد.

قانون اصلاحی قانون سقط جنین 2019 همچنین مستلزم این است که داکتری (مانند داکتر فامیلی) که از انجام یا کمک به سقط جنین امتناع می‌ورزد، باید:

  • معلوماتی را راجع به نحوه یافتن موقعیت یا تماس با یک داکتر که مخالفت وجدانی ندارد به شخص بدهید، یا
  • مواظبت از شخص را به یک داکتر راجستر شده دیگر یا به سرویس صحی دیگری که می‌تواند خاتمه دادن به آن را ارائه دهد و مخالفت وجدانی ندارد، منتقل کند.

الزامات یک داکتر راجستر شده برای ارائه معلومات ممکن است با هدایت یک زن به خط رهنمای انتخاب‌های حاملگی با نمبر 463 008 1800 یا ویب سایت Pregnancy Choices پوره شود.

اگر احساس می‌کنید که دکتر شما این کار را نکرده است، ذریعه کمسیسون شکایات مواظبت‌های صحی NSW یا مقررات داکترهای صحی آسترالیا (AHPRA). شکایت کرده میتوانید.