ซ่อนฉัน
Pregnancy test

บ่อยครั้งที่การตั้งครรภ์ไม่ได้มีการวางแผนไว้

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนไว้ สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์สามารถให้ข้อมูลทางเลือกในการตั้งครรภ์ฟรี เป็นกลาง และเป็นความลับแก่คุณได้

หากต้องการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของเรา โปรดโทรไปที่สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ ที่หมายเลข 1800 008 463 ระหว่างเวลา 8.00 น. - 20.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

หากต้องการพูดกับผู้ที่พูดภาษาเดียวกับคุณ โปรดติดต่อบริการแปลและล่าม (TIS) ที่หมายเลข 131 450 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ต่อไปที่สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์

เพื่อเข้าถึงสายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ผ่านบริการส่งต่อสัญญานแห่งชาติ:

โทร 1300 555 727 สำหรับบริการส่งต่อแบบเสียง

โทร 133 677 สำหรับบริการส่งต่อแบบโทรเลข (TTY)

ส่งข้อความไปที่ 0423 677 767 สำหรับบริการส่งต่อแบบ SMS