مرا پنهان کن
Pregnancy test

حاملگی اغلب می‌تواند بدون پلان قبلی باشد.

اگر شما یا شخصی که او را می‌شناسید، حاملگی بدون پلان قبلی را تجربه می‌کنید، خط رهنمای انتخاب‌های حاملگی با معلومات مجانی، بی‌طرفانه و محرم راجع به انتخاب‌های حاملگی، از شما حمایت کرده می‌تواند.

برای صحبت با یکی از متخصصان صحی ما، روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:00 صبح تا 8:00 شب با خطِ تلیفونی راهنمای انتخاب های حامله گی به نمبر 463 008 1800 به تماس شوید.

برای صحبت با شخصی به زبان خود، با خدمات ترجمان کتبی و شفاهی (TIS) به نمبر 131 450 به تماس شوید. از آنها بخواهید که شما را به خطِ تیلفونی راهنمای انتخاب های حامله گی وصل کنند.

برای دسترسی به خطِ تلیفونی راهنمای انتخاب های حامله گی ذریعه سرویس ملی رله:

برای رله صوتی با نمبر 727 555 1300 به تماس شوید

برای تله ‌تایپ (TTY) با نمبر 677 133 به تماس شوید

برای رله اس ام اس با نمبر 767 677 0423 به تماس شوید