Giấu tôi
Pregnancy test

Mang thai có thể xảy ra ngoài ý muốn.

Nếu quý vị hoặc người nào đó mà quý vị quen biết đang mang thai ngoài ý muốn, Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai có thể hỗ trợ thông tin miễn phí, khách quan và bảo mật về các lựa chọn khi mang thai.

Để trao đổi trực tiếp với một trong các chuyên viên y tế của chúng tôi, xin vui lòng gọi đến Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai theo số điện thoại 1800 008 463 , từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Để trò chuyện với người nói cùng ngôn ngữ với quý vị, xin vui lòng gọi đến Dịch vụ Biên – Phiên dịch (TIS) theo số điện thoại 131 450. Nhờ họ kết nối quý vị với Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai.

Để kết nối với Đường Dây Hỗ Trợ Về Các Lựa Chọn Khi Mang Thai qua National Relay Service (Dịch vụ Chuyển tiếp Quốc gia):

Gọi 1300 555 727 để nhận chuyển tiếp bằng giọng nói (Voice Relay)

Gọi 133 677 để nhận điện tín (TTY)

Nhắn tin đến số 0423 677 767 để nhận chuyển tiếp qua tin nhắn (SMS Relay)