مرا پنهان کن

راجع به ما

خط رهنمای انتخاب حاملگی توسط پلان گذاری فامیلی NSW با بودیجه صحت NSW اداره می‌شود.

NSW ارائه‌دهنده پیشرو خدمات صحت حاملگی و جنسی در نیو ساوت ولز و آسترالیا است. ماموریت ما ارتقای صحت حاملگی و جنسی و حقوق جوامع با حمایت از همه مردم برای کنترول و تصمیم‌گیری آزادانه راجع به همه موارد مربوط به صحت حاملگی و جنسی در طول زندگی است.

پالیسی حفظ حریم خصوصی

NSW متعهد به محافظت از حریم خصوصی شما بوده و معلومات شخصی شما را به نحوی مسئولانه مطابق با قانون حفظ حریم خصوصی 1988 (Cth)، اصلاحیه حریم خصوصی (افزایش حفاظت از حریم خصوصی) قانون 2012، اصول حفظ حریم خصوصی آسترالیا و قوانین مربوط به حریم خصوصی NSW قوانین و مقررات (از آن به حیث قانون حفظ حریم خصوصی یاد می‌شود) انجام دهد. برای معلومات بیشتر راجع به نحوه مدیریت FPNSW با معلومات شخصی، به پالیسی حفظ حریم خصوصی FPNSW . مراجعه کنید.

استفاده و افشا

خط رهنمای انتخاب حاملگی، معلومات عمومی را به صورت محرم ارائه می‌دهد. بعضی از جزئیات شخصی برای اهداف مدیریت کیفیت درخواست شده است. معلومات ارائه شده توسط خط رهنمای انتخاب حاملگی نباید توصیه صحی، تشخیص، تداوی یا نظر دوم در نظر گرفته شوند. اشخاصی که مواردی را مطرح می‌کنند که ضرورت به مشوره بالینی شخصی‌سازی شده دارند، به ارائه‌دهندگان خدمات بالینی ارجاع داده می‌شوند.