مرا پنهان کن

پالیسی حفظ حریم خصوصی

Family Planning NSW متعهد به محافظت از حریم خصوصی شما بوده و معلومات شخصی شما را به نحوی مسئولانه مطابق با قانون حفظ حریم خصوصی 1988 (Cth)، اصلاحیه حریم خصوصی (افزایش حفاظت از حریم خصوصی) قانون 2012، اصول حفظ حریم خصوصی آسترالیا و قوانین مربوط به حریم خصوصی NSW قوانین و مقررات (از آن به حیث قانون حفظ حریم خصوصی یاد می‌شود) انجام دهد. برای

انجام دهد. برای معلومات بیشتر راجع به نحوه مدیریت FPNSW با معلومات شخصی، به پالیسی حفظ حریم خصوصی FPNSW مراجعه کنید.

استفاده و افشا

خط رهنمای انتخاب حاملگی، معلومات عمومی را به صورت محرم ارائه می‌دهد. بعضی از جزئیات شخصی برای اهداف مدیریت کیفیت درخواست شده است. معلومات ارائه شده توسط خط رهنمای انتخاب حاملگی نباید توصیه صحی، تشخیص، تداوی یا نظر دوم در نظر گرفته شوند. اشخاصی که مواردی را مطرح می‌کنند که ضرورت به مشوره بالینی شخصی‌سازی شده دارند، به ارائه‌دهندگان خدمات بالینی ارجاع داده می‌شوند.

پالیسی کوکی‌ها

ویب‌ سایت خط رهنمای انتخاب‌های حاملگی ممکن است از کوکی‌ها برای جمع‌آوری معلومات ناشناس و غیر شخصی برای اندازه‌گیری فعالیت شما در pregnancychoices.org.au استفاده کند. این معلومات صرف برای بهبود عملکرد ویب سایت ما استفاده خواهد شد. کوکی‌ها معلوماتی را که افراد را شناسایی می‌کند جمع‌آوری نمی‌کنند. شما با استفاده از ویب سایت Pregnancy Choices Helpline، با جمع‌آوری کوکی‌ها موافقت می‌کنید.