مرا پنهان کن

سقط جنین برای افراد مسلکی صحی

قانون اصلاحی قانون سقط جنین 2019 چه می‌گوید؟

در نیو ساوت ولز، قانون نهایی قانون اصلاحی قانون سقط جنین 2019 حاکم است، که قانون جرایم 1900 را اصلاح کرد تا مفاد آن قانون راجع به ختم حاملگی (سقط جنین) را لغو کند و جرایم مربوط به سقط جنین را هم لغو کند.

قانون اصلاحی قانون سقط جنین 2019 تضمین می‌کند که سقط جنین به حیث یک موضوع صحی به جای یک موضوع جنایی تلقی می‌شود. قانون:

  • یک رویه بر مبنای صحت برای سقط جنین ایجاد می‌کند
  • از حق زن برای صحت، بشمول صحت حاملگی و استقلال حمایت می‌کند
  • شفافیت و ایمنی را برای اشخاص مسلکی صحی که سقط جنین انجام می‌دهند، فراهم می‌کند

معنی تغییرات برای اشخاص صحی مسلکی در نیو ساوت ولز چیست؟

قانون اصلاحی قانون سقط جنین 2019 به داکتر اجازه می‌دهد زنی را که بیش از هفته 22 حاملگی نیست، سقط کند.

سقط جنین در شخصی که بیش از هفته 22 حاملگی‌اش است ممکن است توسط داکتر مسلکی انجام شود مشروط بر اینکه داکتر موارد ذیل را انجام دهد:

  • اینکه همه شرایط، زمینه‌های کافی برای انجام سقط وجود دارد را در نظر داشته باشد
  • با داکتر مسلکی دیگری مشوره کرده باشد و او نیز معتقد باشد همه شرایط، دلایل کافی برای سقط وجود دارد.

علاوه بر این، داکتر مسلکی ممکن است در صورت ضرورت با یک گروپ مشوره چند رشته‌ای یا کمیته مشوره شفاخانه مشورت کند.

سقط جنین در شخصی که در بیش از هفته 22 حاملگی است، به جز در موارد عاجلی، باید در یک شفاخانه دولتی خاص یا مراکز تایید شده، انجام شود.

این قانون همچنین اینکه مسلکی‌های راجستر شده مانند داکتر، نرس، قابله، فارماسیست یا داکتر بومی و باشنده جزیره‌ تنگه تورس، یا مسلکی راجستر شده صحی که توسط مقررات مجوز این کار را دارند، می‌توانند در انجام سقط جنین به داکتر کمک کنند را به رسمیت می‌شناسد. این بدان معنی است که یک فارماسیست می‌تواند با تجویز دوا نسخه شده توسط یک داکتر، به سقط کمک کند.

اگر یک مسلکی صحت بر بنیاد وجدانی با خاتمه دادن حاملگی (سقط جنین) مخالفت کند چه؟

هر مسلکی راجستر شده‌ای که از نظر وجدانی با سقط جنین مخالفت است و از او خواسته ‌شود که راجع به سقط جنین رهنمایی بدهد، یا آن را انجام دهد و به سقط جنین کمک کند یا توصیه‌ای انجام دهد، باید به شخصی که این درخواست را کرده است اطلاع دهد که با انجام عمل سقط از نظر وجدانی مخالفت است و نیز این کار را به موقع انجام بدهد.

علاوه بر آن، اگر از یک مسلکی صحی راجستر شده خواسته شود که به آن خاتمه دهد یا راجع به خاتمه دادن به آن توصیه‌ای کند، مسلکی باید بدون تأخیر موارد ذیل را انجام دهد:

  1. معلوماتی را به آن زن راجع به چگونگی یافتن یا تماس با یک مسلکی صحی که از نظر وجدانی با انجام سقط مخالفت ندارد، ارائه دهند، یا
  2. انتقال مواظبت از زن به یک مسلکی صحی یا ارائه‌دهنده خدمات صحی راجستر شده دیگر که می‌تواند خدمات درخواستی را ارائه دهد و مخالفت وجدانی با انجام سقط ندارد را انجام دهد.

یک مسلکی صحی که از نظر وجدانی مخالفت می‌کند، ممکن است با ارائه جزئیات خدمات معلوماتی تحت حمایت صحت NSW ، مانند خط رهنمای انتخاب‌های حاملگی، شرایط مورد ضرورت برای دادن معلومات به زن را پوره کند.

این خدمت می‌تواند معلوماتی را راجع به مسلکی‌ها صحی که مخالفت وجدانی نسبت به انجام فسخ ندارند و همچنین معلومات عمومی و خدمات حمایتی برای صحت حاملگی و جنسی را ارائه دهد.

معلومات را می‌توان از این ویب سایت دانلود و در اختیار بیماران قرار داد. مسلکی‌ها صحی، زنان را رهنمایی کرده می‌توانند تا برای کسب معلومات راجع به ارائه‌دهندگان خدمات ختم حاملگی با خط رهنمای انتخاب حاملگی به نمبر 463 008 1800 به تماس شوند.

خاتمه دادن حاملگی صرف به منظور انتخاب جنسیت

بر بنیاد قانون اصلاحی قانون سقط جنین 2019، خاتمه دادن به حاملگی صرف با هدف انتخاب جنسیت نباید ارائه شود، به جر اینکه انجام ندادن سقط باعث خطر قابل توجهی برای صحت یا ایمنی زن شود. در همه موارد، صحت جسمی و روانی زن باید در اولویت داکتر باشد.

تعلیم و تریننگ

اگر می‌خواهید راجع به ارائه خاتمه دادن به حاملگی در نیو ساوت ولز معلومات بیشتری کسب کنید، منابع پلان گذاری فامیلی NSW را بررسی کنید.