ซ่อนฉัน

สำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านการดูแลสุขภาพ

พระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายการทำแท้งปี 2019 คืออะไร?

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ กฎหมายว่าด้วยการยุติการตั้งครรภ์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายการทำแท้ง 2019 ซึ่งแก้ไขกฎหมายอาชญากรรม 1900 เพื่อยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ (การทำแท้ง) และเพื่อยกเลิกความผิดตามกฎหมายจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง

พระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายการทำแท้ง 2019 รับรองว่าการทำแท้งถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าเป็นปัญหาทางอาญา โดยพระราชบัญญัติ:

  • กำหนดแนวทางการทำแท้งที่เน้นสุขภาพเป็นหลัก
  • สนับสนุนสิทธิด้านสุขภาพของสตรีรวมทั้งอนามัยการเจริญพันธุ์และการเป็นตัวของตัวเอง
  • ให้ความชัดเจนและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพผู้ให้บริการทำแท้ง

การเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมายอย่างไรต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในรัฐนิวเซาท์เวลส์?

พระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายการทำแท้ง 2019 อนุญาตให้แพทย์ดำเนินการยุติการตั้งครรภ์ต่อสตรีที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 22 สัปดาห์

การทำแท้งให้แก่สตรีผู้ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 22 สัปดาห์อาจทำได้โดยแพทย์ผู้ชำนาญการภายใต้เงื่อนไขว่า แพทย์ผู้นั้นจะต้อง:

  • พิจารณาว่าในทุกกรณี มีเหตุผลเพียงพอที่จะดำเนินการยุติการตั้งครรภ์ และ
  • ได้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอื่นแล้ว ผู้ซึ่งพิจารณาเห็นด้วยว่า มีเหตุผลเพียงพอสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ในทุกกรณี

นอกจากนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจปรึกษากับกลุ่มที่ปรึกษาสหสาขาวิชาชีพหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงพยาบาลได้ตามต้องการ

การทำแท้งกับผู้ที่ตั้งครรภ์เกินกว่า 22 สัปดาห์ ต้องกระทำในโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานบริการที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

พระราชบัญญัติยังระบุด้วยว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่จดทะเบียน เช่น แพทย์ พยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพชาว อะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรท หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายระบุ อาจช่วยแพทย์ในการทำแท้งได้ ซึ่งหมายความว่าเภสัชกรสามารถช่วยยุติการตั้งครรภ์ได้โดยการจ่ายยาตามที่แพทย์สั่ง

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีข้อคัดค้านโดยอ้างมโนธรรมต่อการยุติการตั้งครรภ์ (การทำแท้ง)?

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และได้รับการขอร้องให้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแท้ง ทำแท้ง ช่วย หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแท้ง และเป็นผู้ซึ่งมีมโนธรรมขัดแย้งต่อการทำแท้ง ต้องแจ้งให้ผู้ที่ขอร้องทราบถึงมโนธรรมของตนเองอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้หากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้รับการขอร้องให้ทำแท้ง หรือให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการทำแท้ง ผู้ประกอบวิชาชีพผู้นั้นจะต้องกระทำการดังต่อไปนี้โดยไม่รอช้า:

  1. ให้ข้อมูลกับสตรีผู้นั้นเกี่ยวกับวิธีการค้นหาหรือติดต่อแพทย์ที่พวกเขาเชื่อว่าไม่มีความรู้สึกขัดแย้งด้านมโนธรรมต่อการยุติการตั้งครรภ์ หรือ
  2. โอนการดูแลสตรีผู้นั้นไปยังผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่จดทะเบียนรายอื่น หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถให้บริการทำแท้งได้โดยไม่มีความรู้สึกขัดแย้งด้านมโนธรรม

แพทย์ที่มีความรู้สึกขัดแย้งด้านมโนธรรมอาจช่วยตอบสนองความต้องการในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของบริการด้านสุขภาพของนิวเซาท์เวลส์ เช่น สายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์แก่สตรีผู้นั้นได้

บริการนี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ที่ไม่มีความรู้สึกขัดแย้งด้านมโนธรรมต่อการยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนข้อมูลทั่วไปและบริการสนับสนุนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ

ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและมอบให้แก่ผู้ป่วยได้จากเว็บไซต์นี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถแนะนำให้สตรีติดต่อสายด่วนทางเลือกการตั้งครรภ์ ที่หมายเลข 1800 008 463 เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการการยุติการตั้งครรภ์

การยุติการตั้งครรภ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกเพศโดยเฉพาะ

ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายการทำแท้ง 2019 จะต้องไม่มีการยุติการตั้งครรภ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกเพศเพียงอย่างเดียว นอกเสียจากว่าการตั้งครรภ์จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของสตรีผู้นั้น ในทุกกรณีแพทย์จะต้องให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจของสตรีเป็นอันแรก

การศึกษาและการฝึกอบรม

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โปรดดูแหล่งข้อมูลของการวางแผนครอบครัวรัฐนิวเซาท์เวลส์