என்னை மறைக்கவும்

நீங்கள் எவ்வளவு காலம் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதைக் கண்டறிதல்

It is important to know how many weeks pregnant you are (pregnancy gestation). The first day of your last menstrual period is used to estimate how many weeks pregnant you are. For example, if it has been four weeks from the first day of your last period the pregnancy is at 4 weeks gestation. The most accurate way to know how pregnant you are is to have an ultrasound.

நீங்கள் எத்தனை வாரங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை அல்ட்ராசவுண்ட் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும், இது உங்கள் கர்ப்ப தெரிவு புரிந்துகொள்ள உதவும்.

கர்ப்ப பரிசோதனை அல்லது அல்ட்ராசவுண்ட் பரிசோதனை ஆகியவற்றை எங்கு செய்யலாம் என்பதைக் கண்டறிய 1800 008 463 என்ற எண்ணில் ‘பிரகனன்சி சாய்சஸ்’ உதவி இணைப்பை அழைக்கவும்.